Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

hydeaway
1138 f159 430
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaheartbreak heartbreak
hydeaway
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaheartbreak heartbreak
hydeaway
7143 f838 430
M. Świetlicki
hydeaway
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
hydeaway
2405 23c4 430
Reposted frombanshe banshe viaheartbreak heartbreak
6991 07e1 430
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer

July 09 2015

hydeaway
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamefir mefir

July 05 2015

hydeaway
– Wiedza jest światłem.
– A niewiedza błogosławieństwem.
Reposted byforget-YOU-notjasminnielaparisienne
hydeaway
6788 733c 430
Reposted byFizli Fizli
hydeaway
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
hydeaway
1657 55ca 430
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc

July 02 2015

hydeaway

July 01 2015

hydeaway
Reposted fromaimless aimless
hydeaway
5020 4e5a 430
Reposted fromtichga tichga

June 30 2015

hydeaway
3419 5a80 430
Reposted fromkarmacoma karmacoma viano-longer-kore no-longer-kore
hydeaway
0764 dc30 430
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 29 2015

hydeaway
baby, in our wildest moments
we could be the greatest, we could be the greatest
baby, in our wildest moments
we could be the worst of all
— wildest moments

June 28 2015

hydeaway
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl